Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Marielja ten Bruggencate, lid van de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gewichtsconsulent.
Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.
Verwijzer: degene (meest waarschijnlijk arts of specialist) door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

 

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien de gewichtsconsulent niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de gewichtsconsulent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Basis voor behandeling

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De gewichtsconsulent behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de gewichtsconsulent dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien de gewichtsconsulent tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Inzake afspraken op een maandag of een werkdag volgend op één of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00u op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00u op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Tarieven

Cliënt is aan de gewichtsconsulent verschuldigd een honorarium, dat wordt vermeld op de website. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is de gewichtsconsulent gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan. De door de gewichtsconsulent vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld.
De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; de gewichtsconsulent is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de gewichtsconsulent hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.
Het honorarium van gewichtsconsulent is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt is gehouden aan de door de gewichtsconsulent in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer de gewichtsconsulent zulks verzoekt. De gewichtsconsulent heeft, telkens wanneer door haar een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan de gewichtsconsulent heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent via bankoverschrijving te geschieden. De betaling dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op het op de factuur vermelde rekeningnummer te staan. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de gewichtsconsulent.
Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de gewichtsconsulent verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de gewichtsconsulent bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.
De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Artikel 7: Gegevens en informatie

De gewichtsconsulent is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de gewichtsconsulent verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door gewichtsconsulent gewenst, heeft verstrekt aan de gewichtsconsulent. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De gewichtsconsulent heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden de gewichtsconsulent onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulent verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de gewichtsconsulent.

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is voorts beperkt tot het hoogste van (i) het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de gewichtsconsulent afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van de gewichtsconsulent, en (ii) het bedrag gelijk aan drie maal het bedrag aan honorarium (excl. omzetbelasting) dat door de gewichtsconsulent in rekening is gebracht aan de cliënt.
De gewichtsconsulent is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de gewichtsconsulent (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde / hulppersoon.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart de gewichtsconsulent tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart de gewichtsconsulent in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan de gewichtsconsulent onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de cliënt aan de gewichtsconsulent op welke locatie dan ook.
De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de cliënt, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt conform het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de gewichtsconsulent en de cliënt. Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen. Indien de gewichtsconsulente als eisende partij optreedt, heeft deze optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.